Stránky procházejí rekonstrukcí, děkujeme za pochopení.


home
o nás
služby
reference
galerie
osvědčení
kontakty
Služby

Naše hlavní činnosti jsou:

Zpracování dat:

  digitální modely terénu, vizualizace
  letecká fotogrammetrie
  geografické informační systémy
  technické mapy závodů a obcí
  zpracování databází
  podklady pro ÚPD

Revitalizace vodních systémů, krajiny:

  návrhy a obnova vodních nádrž
  revitalizace vodních toků
  obnova vodního režimu rašelinišť, mokřadů
  management tůní a mokřadů
  pozemkové úpravy
  návrhy a projekty zahrad, parků, ozelenění intravilánu a extravilánu obcí

Rekultivace:

  technická rekultivace
  vodohospodářské řešení
  komunikace
  biologická rekultivace

Poradenská činnost:

  revitalizace krajiny, rekultivace
  ekologie
  těžba nerostných surovin

Ekologie:

  hodnocení vlivů na životní prostředí - dokumentace a posudky dle z. č. 100/2001 (dříve z. č. 244/92 Sb.)
  biologická hodnocení (dle z. č. 114/92 Sb.)
  územní systémy ekologické stability
  likvidace ekologických zátěží, včetně neřízených skládek
  ekologické audity, rizikové analýzy
  projekty řízených skládek odpadů, meziskladů odpadů
  projekty malých a středních ČOV
  kanalizace a vodovody

Těžba nerostných surovin:

  POPD
  plány rekultivace a zahlazení důlní činnosti
  důlní mapy
  výpočty kubatur
  geologické služby

Inženýrská činnost:

  zajištění projektové přípravy pro územní řízení, stavební povolení
  příprava územních a stavebních řízení, zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení

Nabízíme kompletní zpracování:

  alternativní - nízkonákladové - řešení čištění odpadních vod pomocí kořenových /vegetační/ ČOV;
  - studijní návrhy, kompletní projekci, vč. žádosti o dotace i realizaci; od rodinných domků, rekreačních zařízení až po obce do 2000 obyvatel (i více), zemědělských usedlostí, obchodních objektů a dalších…
  revitalizaci vodních toků všech typů, obnovu rybníků, návrhy a výstavbu nových rybníků, mokřadů, tůní, obecně tvorbu a obnovu všech přírodních a přírodě blízkých vodních a mokřadních prvků v krajině;
  - studijní návrhy, kompletní projekci, vč. žádosti o dotace i realizaci
  řešení protipovodňových opatření - pevných i mobilních systémů;
  - studijní návrhy, kompletní projekci, vč. žádosti o dotace i realizaci
  komplexní posouzení možnosti umístění velkých větrných elektráren;
  - vlivy na životní prostředí (EIA/SEA),…
  zpracování dokumentací a posudků hodnocení vlivů na životní prostředí
  - komplexně pro stavby a záměry (EIA/SEA), hodnocení krajinného rázu, biologické hodnocení, hlukové studie…
  komplexní zpracování - řešení - tvorby a ochrany krajiny;
  - rekultivaci, revitalizaci a renaturalizaci po těžbě nerostných surovin, ukládání popelovin, odpadů apod.
  zpracování studií hodnocení krajinného rázu, včetně vizualizací


© 2006 WebDesign E+P Studio